زمان برگزاری نادکاپ 20

نادکاپ 20، 19 و 20 اسفند ماه

برگزاری نادکاپ

مسابقات نادکاپ در روز 26 و 27 اسفند ماه 1395 در دانشگاه صنعتی شریف برگزار شد.

تعداد کل 2